بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در شهر مشهد در سال1388

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHWIAUQ03_193

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

پیشگیری و درمان مشکلات روانی در کودکان نه تنها برای کاهش مشکلات حاضر بلکه برای ارتقاء عملکرد آن ها در بزرگسالی بسیار مهم می باشد. بررسی اپیدمیولوژیک شیوع اختلالات روانی در طول عمر در وسعت یک ملت در ایران به اندازه کافی شناخته شده نیست. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی کودکان و نوجوانان در سن 6-18 سال در شهرستان مشهد و با استفاده از پرسشنامه نقاط ضعف و قوت 4(SDQ) انجام شد.روش کار: 2012 کودک و نوجوان 6-18 ساله از ده سرخوشه از مناطق مختلف شهرداری مشهد انتخاب شدند. پرسشنامه ها توسط والدین و نوجوانان پر شد. شیوع علایم و ارتباط نمرات کسب شده با عوامل دموگرافیک در این مطالعه تعیین شد. برای تحلیل آماریP-value زیر 0/05 در این مطالعه معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: فرم خودگزارشگر نتایج بیانگر آن است که %34 از کودکان و نوجوانان در محدوده غیرطبیعی یعنی دارای مشکلات سایکولوژیک بودند . در نسخه والدین پرسشنامه SDQ، %67 کودکان مشکلات سایکولوژیک داشتند . با تعیین نمره زیرگروه ها در فرم خودگزارشگر مشخص شد که مشکلات با همسالان (%44/4) شایع ترین مشکل در کودکان و نوجوانان بود و به دنبال آن مشکلات سلوک (%44/1)، نقص در رفتارهای جامعه پسند (%26/8)، مشکلات احساسی (15/9) و بیش فعالی (%5/8) قرار داشتند. در فرم والدین نیز نقص در ارتباط با همسالان (%75) شایعترین مشکل بود که به دنبال آن مشکلات احساسی (%69/6)، مشکلات سلوک((%64/5، نقص در رفتارهای جامعه پسند (%52/7) و بیش فعالی (%6/3) قرار داشتند . در فرم والدین پرسشنامه SDQ نمره کل مشکلات کودکان و نوجوانان در گروه سنی 14-18 سال و افرادی که در مقطع ابتدایی قرار داشتند بالاتر از بقیه بود و تفاوت معنی داری بین نمره کل مشکلات کودکان و نوجوانان در گروه های سنی و مقاطع مختلف وجود داشت . در نسخه خودگزارشگر پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک مختلف نشان نمی داد .نتیجه گیری:یافته های ما نشان دهنده آن بود که سلامت ذهنی کودکان در مشهد و به خصوص مشکلات با همسالان نیازمند توجهبیشتری است

کلیدواژه ها:

کودکان ، پرسشنامه نقاط ضعف و قوت-SDQ-سلامت روان

نویسندگان

فاطمه محرری

دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پریا حبرانی

دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

اعظم السادات حیدری یزدی

دانشجوی فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران