بررسی رابطه عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در شهرداری همدان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 329

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_388

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در شهرداری همدان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها یک تحقیق کمی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری همدان می باشند که در سال 1396 در این سازمان مشغول به فعالیت هستند که تعداد کل آنان 1736 نفر است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی نسبی (به نسبت نوع استخدامی) به تعداد 315 نفر انتخاب گردید . در پژوهش حاضر عدالت سازمانی با پرسشنامه 19 سوالی نیه هوف و مورمن و دلبستگی شغلی با پرسشنامه 21 سوالی هازان و شیور مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی دارای رابطه مثبت و معنی داری است و ابعاد عدالت سازمانی از جمله عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای میتوانند سطح دلبستگی شغلی را افزایش دهند.

نویسندگان

حامد توسلی آرا

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحدملایر ایران

حمید مهدوی راد

استادیاروعضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدملایر ایران