فراموشی سازمانی و نقش آن در کارایی سازمان مورد مطالعه: شهرداری شهرستان زرند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO04_171

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه فراموشی سازمانی با کارایی سازمان در کارکنان اداری شهرداری شهرستان زرند انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان اداری شهرداری شهرستان زرند می باشند. که از نمونه گیری ساده تصادفی استفاده شده است و تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 48 نفر می باشند. در این پژوهش از پرسشنامه ی فراموشی سازمانی صلواتی و همکاران 1392 و پرسشنامه کارایی سازمان حسینی استفاده شده است. روایی آن به وسیله کارشناسان تایید شده است و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 85 % و 96 % می باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها از فروانی، درصد میانگین انحراف استاندارد، و برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، استفاده شده است. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بینفراموشی سازمان و کارایی سازمان رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین مولفه های یادگیری زدایی از ابعاد فراموشی سازمانی با همه مولفه های کارایی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد: همچنین بین مولفه اجتناب از عادتهای بد با مولفه های فناوری و توسعه منابع از مولفه های کارایی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولی بین مولفه اجتناب از عادت های بد با سایر مولفه های کارایی از جمله ادغام، تیم سازی، کیفیت، تغییر، بازار و رفاه کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که فراموشی سازمانی پیش بینی خوبی را از کارایی سازمانی داشته است و در بین مولفه های فراموشی سازمانی مولفه یادگیری زدایی بیشترین میزان پیش بینی را از کارایی سازمان داشته است.

کلیدواژه ها:

فراموشی سازمانی ، کارایی سازمان ، کارکنان اداری شهرداری شهرستان زرند

نویسندگان

عباس حسن زاده

دانشجویی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور یزد-