نتایج حاصله از انتخاب روش جراحی سرطان پستان در 336 بیمار و ارتباط آن با مرحله بندی کلینیکال و پاتولوژیک تومور

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBCMED08_007

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: سرطان پستان شایعترین علت مرگ و میر در اثر سرطان در زنان ایرانی است. پیشرفت روشهای ترمیمی ودرمانی توجه به ایجاد عوارض کمتر درمان را پراهمیت ساخته است. هدف از این مطالعه بررسی نوع عمل جراحی ونمونه برداری از غدد لنفاوی زیربغل بر اساس مرحله بندی است. مواد و روشها: این مطالعه به صورت مقطعی بربیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان میلاد بین سالهای 1388 تا 1390 صورت گرفت. سن،جنس، سمت توده، پاتولوژی توده، نوع نمونه برداری از غدد لنفاوی، روش جراحی، ترمیم سینه پس از جراحی از پروندهبیماران استخراج و مورد آنالیز آماری با استفاده از آزمون کای مربع قرار گرفت. نتیجه و بحث: از 336 بیمار، (97.9%) 329 مورد زن بودند. میانگین سنی خانمها 49,34 سال با انحراف معیار 10,74 بود. در رده سنی 40 تا 49 سال از سال 88 تا 90، تعداد بیماران رو به افزایش بوده است (p=0.01). شایعترین نوع سرطان (88.1%) Invasive Ductal Carcinoma است. از 27 بیمار نمونه برداری از غدد لنفاوی نگهبان صورت گرفته است که 16 مورد منفی بوده است. در 28.8% موارد که از ابتدا ALND شدند، نتایج پاتولوژی دال بر N=0 بود. ماستکتومی رادیکال مدیفیه با 72.3% از شیوع بیشتری نسبت به جراحی برخوردار بود. میزان این جراحی در طی سه سال مورد مطالعه به طور معناداری در مقایسه با روشهای جراحی حفظ پستان کاهش یافته است (p=0.001). جراحی ترمیمی فقط در 11 بیمار انجام شده بود که 2 (18.18%) مورد N=0 بودند که تحت عمل ماستکتومی و آگزیلاری دیسکسیون قرار گرفتند. بحث: این مطالعه نشان می دهد میزان ماستکتومی رادیکال مدیفیه از سه سال قبل کاهش یافته است و روندانجام برداشتن غدد لنفاوی محافط از رو به افزایش بوده است. با این وجود هنوز میزان بالایی از بیمارانی که تحت ALND قرار می گیرند N=0 دارند و عوارض نظیر لنفاژیت و هزینه های مستقیم و غیرمسقیم از قبیل ازکارافتادگی و بیکاری ناشی از این روش تهاجمی به آنها تحمیل می شود. نمونه برداری از غدد لنفاوی نگهبان می تواند به کاهش این امر کمک شایانی نماید.

نویسندگان

سید حسین یحیی زاده

مرکز پژوهشهای بالینی - بیمارستان میلاد تهران

ساقی ریاحی زاده

مرکز پژوهشهای بالینی - بیمارستان میلاد تهران

شهرام غفاری

مرکز پژوهشهای بالینی - بیمارستان میلاد تهران

ارسیا جمالی

مرکز پژوهشهای بالینی - بیمارستان میلاد تهران