ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 539

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEB-5-1_001

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

چکیده مقاله:

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب زمینی ویروس ها هستند. ویروس X سیب زمینی (Potato X Potexvirus:PVX) از مهمترین ویروس های این گیاه می باشد و عمده ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای اینکار ابتدا با دو همسانه سازی متوالی یک سازه سنجاق سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ناقل pFGC5941 تحت پیشبر CaMV 35S ساخته شد. پروتیین P25 نقش ممانعت از RNA Silencing را در میزبان ویروس به عهده دارد. ناقل نوترکیب حاصل پس از تایید، به آگروباکتریوم منتقل شده و قطعات برگ و میانگره سیب زمینی رقم آگریا به وسیله آگروباکتریوم سویه LBA4404 تراریزش شدند. پس از کالوس زایی، جوانه زنی و ریشه زایی، گیاهان تراریخته انتخاب و تکثیر شدند. بررسی مولکولی با PCR روی DNA گیاها، با RT-PCR روی RNA آنها وجود تراژن و بیان شدن آن را تایید کرد. گیاهان تراریخته تکثیر شده و در گلخانه به روش مکانیکی با PVX تلقیح شدند. نتایج ELISA با آنتی بادی اختصاصی پروتیین پوششی PVX مقاومت دو لاین تراریخته را نشان داد. تایید مولکولی این دو لاین مقاوم سیب زمینی به PVX با RT-PCR روی RNA گیاهان به کمک آغازگرهای ژن پروتیین پوششی ویروس انجام شد. نتیجه این تحقیق منجر به تولید دو لاین مستقل سیب زمینی مقاوم به PVX گردید که بررسی مقاومت و این همانی آنها در شرایط مزرعه بایستی انجام پذیرد و مینی تیوبرهای آنها جهت تکثیر تولید شود.

نویسندگان

شهلاسادات فاطری رضوانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

مقصود پژوهنده

دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

اکبر شیرزاد

دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

سکینه لطفی

دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران