اثرسیستم های مختلف تغذیه بااستفاده ازکودسبزوزیوپونیکس برعملکرد کمی و کیفی آفتابگردان درکشت متوالی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-43-2_006

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر سیستم های مختلف تغذیه با استفاده از کود سبز و زیوپونیکس بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در کشت متوالی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 1388و1389 به مدت دو سال اجرا گردید طرحآزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در نظر گرفته شد که در آن عامل اصلی عبارت بود از سیستم کشت متوالی در 2 سطح با و بدون کود سبز و عامل فرعی عبارت بود از 4 نوع سیستم تغذیه ای شامل 1-کود آلی زیوپونیکس Z100 2-کود تلفیقی 75% آلی زیوپنیکس +25%کود شیمیایی Z75F25 و3-کود تلفیقی 50%آلی زیوپونیکس+50%کود شیمیایی Z50F50 و 4- تلفیقی 25%آلی زیوپونیکس +75%کود شیمیایی Z25F75 نتایج تجزیه مرک دو سال اجرای آزمایش نشان داد که وجود کود سبز در سیستم کشت سبب افزایش تعداد دانه گردید اثر متقابل کود سبز و زیوپونیکس نیز منجر به افزایش عملکرد بیولوژیک در تیمارهای کود سبز و 100% زیوپونیکس GMZ100 و کود سبز و کود تلفیقی 25% زیوپونیکس +75%شیمیایی GMZ25F75 گردید در صفات وزن هزار دانه عملکرد دانه و عملکرد روغن کود کامل زیوپونیکس Z100 و پس از آن 50% زیوپونیکس+50%شیمیایی Z50F50 به عنوان بهترین گزینه شناخته شده و قابل توصیه جهت کشاورزان می باشند بالاترین درصد پروتیین در سیستم تلفیقی 25% زیوپونیکس +75% شیمیایی Z25F75 و سپس در 50% زیوپونیکس +50% شیمیایی Z50F50 بدست آمد در خصوص کیفیت روغن نیز میزان اسید پالمیتیک در پاسخ به کاربرد کود سبز در سیستم کشت متوالی کاهش یافت

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فایزه دریایی

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

امیر قلاوند

دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا چایی چی

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علی سروش زاده

استادیاردانشگاه تربیت مدرس