ارتباط عملکرد دانه و میزان روغن بزرک با میزان کلروفیل، پرولین و کربوهیدرات های محلول برگ تحت رژیم های مختلف آبیاری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 296

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-42-1_013

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مطالعه واکنشهای فیزیولوژیک ژنوتیپهای مختلف بزرک (ustitatissimum Linum (به تنش کمبود آب میتواند به شناسایی سازوکارهای موثر در مقاومت گیاه به این تنش کمک کند. در این راستا اثر تنش کمآبی بر غلظت کلروفیل، پرولین، کربوهیدراتهای محلول برگ و عملکرد دانه شش ژنوتیپ بزرک به صورت آزمایش مزرعهای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان، با استفاده از سه رژیمآبیاری به صورت کرتهای خردشده مورد بررسی قرار گرفت. سطوح تیمار آبیاری به عنوان فاکتور اصلی براساس آبیاری پس از تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A به میزان 70 ،115 و 145 میلیمتر و شش ژنوتیپ بزرک [C1 ،C2 ،C3 ،B) بومی کردستان)، خراسان و 33 [به عنوان فاکتور فرعی بودند. علیرغم اینکه تنش کمبود آب باعث کاهش عملکرد دانه و مقدار کل کلروفیل ژنوتیپهای مورد ارزیابی شد، ولی منجر به افزایش غلظت پرولین وکربوهیدراتهای محلول برگ آنها شد. در شرایط تنش شدید ژنوتیپ B با 2193 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت. بیشترین کاهش میزان کلروفیل (34 درصد) در سطح تنش شدید در ژنوتیپ C1 مشاهده شد. بیشترین افزایش غلظت کربوهیدراتهای محلول برگ به میزان 93 درصد در ژنوتیپ B مشاهده شد. ژنوتیپهای C1 ،C2 ،C3 و خراسان بیشترین و ژنوتیپهای B و 33 کمترین افزایش میزان پرولین در شرایط تنش را داشتند. به نظر میرسد که نقش کربوهیدراتهای محلول در مقایسه با پرولین و همچنین حفظ غلظت کلروفیل، در ایجاد تحمل به تنش کمبود آب در گیاه بزرک موثرتر باشد. احتمالا موثرتر بودن کربوهیدراتهای محلول در ایجاد تحمل به تنش کمبود آب مرتبط با نقش این ترکیبات در بهبود تنظیم اسمزی است.

نویسندگان

اعظم کدخدایی

دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

پرویز احسان زاده

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان