تعیین عملکرد زیست محیطی در مراکز درمانی مطالعه موردی: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_033

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مراکز درمانی واحدهای کلانی هستند که ضمن مصارف بالای انرژی و آب، دارای زباله های خطرناک وفاضلاب نیز می باشند و چنانچه مدیریت آنها جدی گرفته نشود، در کنار خدمات ارزنده ای که به جامعه ارایه می دهند، ممکن است خود منشا تحمیل ریسکهای قابل توجهی به محیط اطراف باشند. از این رو لازم است مدیران مراکز درمانی برنامه های مدیریتی جهت کاستن از آسیب به محیط زیست را داشته باشند. تدوین اینگونه برنامه ها نیازمند شناسایی نقاط ضعف از طریق ارزیابی عملکرد زیست محیطی این مراکز می باشد. لذا در این پژوهش با هدف تدوین مدلی جهت تعیین عملکرد زیست محیطی در مراکز درمانی ابتدا با استفاده از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، معیارها، زیرمعیارها و شاخص های مرتبط شناسایی و جامعیت عوامل تعیین شده توسط خبرگان ذیربط تایید گردید. وزن دهی آنها با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. سپس رابطه ریاضی جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی در بیمارستانها استخراج و در یکی از بیمارستانهای شهر تهران اجرا گردید. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که عملکرد زیست محیطی آن بیمارستان خوب بوده، به این معنی که جهت گیری به سمت دوستدار محیط زیست شدن در این مرکز درمانی انجام شده است.

نویسندگان

نازک شهبد

دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست، گروه، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

منصور بیات

دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نبی الله منصوری

دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

جعفر نوری

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران