بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در دانه گیاه گندم و ارزیابی ریسک ناشی ازمصرف آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_029

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

یکی از ا سا سی ترین م شکلات زی ست محیطی شهرک آ سیابک زرندیه واقع در ا ستان مرکزی، تخلیه فاضلاب تصفیه نشده آن در محیطی غیر مجاز درفاصله 20 متری از زمین های زراعی گندم می باشد.با توجه به جایگاه گندم در سبد غذایی و تاثیرات زیانبار سرب و کادمیوم بر سلامت انسانها، تحقیق حاضر به هدف تعیین غلظت سرب و کادمیوم در گیاه گندم کشت شده در منطقه اطراف شهرک آسیابک و ارزیابی ریسک احتمالی ناشی از مصرف گندم کشت شده در منطقه، صورت گرفته است.در این روش ضمن نمونه برداری از گندم، از فاضلاب و آب آبیاری نیز نمونه برداری صورت گرفت. غلظت سرب و کادمیوم در تمامی نمونه ها تو سط د ستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. سپس نتایج تو سط نرم افزازSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.میزان سرب و کادمیوم در نمونه گندم بیش از حد مجاز تعیین شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران بود. بر اساس نتایج آزمون همبستگی، بین میزان هر یک از عناصر سرب و کادمیوم در نمونه های گندم ، آب آبیاری همبستگی مثبت بسیار قوی وجود دا شت. در حالیکه بین غلظت این عنا صر در گندم و مقدار آنها در فا ضلاب رابطه ای وجود نداشت.با توجه به محاسبات انجام شده، شاخص ریسک((HQ ناشی از مصرف گندم این منطقه برای سرب و کادمیوم کوچکتر از یک بدست آمد. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: اگر چه م صرف این مح صول اثر حاد م ضری بر روی سلامتی م صرف کنندگان ندارد ولی از آنجایی که میزان این عناصر در محصول گندم این منطقه بیش از حد استاندارد بوده و با توجه به اینکه احتمال ورود این عناصر به بدن از طریق سایر مواد غذایی آلوده، آب و هوا نیز وجود دارد که در مجموع می تواند منجر به افزایش ریسک به خطر افتادن سلامت جامعه شود، بایستی ملاحظات زیست محیطی در این زمینه به درستی رعایت گردد.

نویسندگان

مریم گندمی

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

آزیتا بهبهانی نیا

استادیار گروه محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،تهران،ایران