آنالیز احتمالاتی ایمنی سیستم تزریق بور به مدار اول TW در نیروگاه اتمی بوشهر ازنقطه نظر ذوب قلب راکتور و با استفاده از روش تحلیل درخت خطا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 823

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_017

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تولید برق از طریق نیروگاه اتمی، آلودگی نیروگاههای فسیلی کنونی را ندارد، اما بدلیل تاثیر فراوان مخاطرات نیروگاه اتمی بر ان سان و محیط زی ست، مهمترین م سیله ایمنی این نیروگاهها ا ست. لذا در تحلیل ایمنی یک نیروگاه اتمی، آنالیزهای یقینی و احتمالاتی به کار گرفته میشوند تا اینکه رعایت شدن تمامی ضوابط و معیارها برای مواردی که از لحاظ ایمنی دارای اهمیت هستند، اثبات گردند و مورد تایید قرار گیرند. تحلیل درخت خطا یک روش سیستماتیک ارزیابی احتمالاتی ایمنی برای حصول اطمینان از چگونگی ساخت و کارکرد سیستمهای پیچیده است. در این مقاله سیستم تزریق بور (TW) نیروگاه اتمی بوشهر (اولین نیروگاه اتمی کشور) با استفاده از روش درخت خطا و با در نظر گرفتن تمامی مدهای خرابی تجهیزات، خرابیهای انسانی و خرابیهای با عامل مشترک بر مبنای اطلاعات طراحی نیروگاه، با استفاده از نرمافزار SAPHIRE مورد مدلسازی و تحلیلهای کیفی و کمی قرار گرفته است. ابتدا بدون درنظر گرفتن خرابیهای با عامل مشترک، احتمال خرابی این سیستم 2,401E-03 محا سبه گردید و سپس با ا ضافه کردن این نوع خرابیها، احتمال خرابی برابر با 3,435E-03 بدست آمد که اهمیت این نوع خرابیها را نشان میدهد. همچنین بدون در نظر گرفتن خرابیهای با عامل انسانی، احتمال خرابی این سیستم برابر با 2,437E-03 بدست آمده است. در نهایت نیز تحلیل اهمیت برای شناسایی مهمترین عوامل خرابی سیستم انجام شده و پیشنهاداتی جهت کاهش ریسک نیروگاه ارایه شده است

کلیدواژه ها:

نیروگاه اتمی بوشهر ، ارزیابی احتمالاتی ایمنی ، محیط زیست. تحلیل درخت خطا

نویسندگان

امین ظاهری عبده وند

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران دانشجوی رشته مدیریت محیط زیست H.S.E

محمدرضا میری لواسانی

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

پروین نصیری

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران