بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی در رابطه بین فلات زدگی شغلی و رفتار سازمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF06_078

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی در رابطه بین فلات زدگی شغلی و رفتار سیاسی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سال 1395 به تعداد 280 نفر می باشد که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 162 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد فلات زدگی شغلی میلمن، رفتار سیاسی ای. جی. دوبرین و تعهد سازمانی آلن و میر استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها به وسیله مدل تحلیل عاملی و توسط نرم افزار AMOS تایید گردید و پایایی آن ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 0/771، 0/801 و 0/749 برآورد شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و جهت تعیین توان پیش بینی متغیرها از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از نقش تعدیل کنندگی تعهد سازمانی در رابطه بین فلات زدگی شغلی و رفتار سیاسی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می باشد. پژوهش نشان داد که ابعاد فلات زدگی شغلی پیش بینی کننده رفتار سیاسی و تعهد سازمانی کارکنان می باشند و این در حالی است که از میان ابعاد تعهد سازمانی تنها دو بعد تعهد مستمر و تعهد هنجاری توان پیش بینی رفتار سیاسی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان را دارا می باشند.

نویسندگان

مهربان هادی پیکانی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

عاطفه افشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان