مقایسه روش تمرین واقعی و سایه زنی در آموزش مهارت طناب زنی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,842

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_054

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر مقایسه روش تمرین واقعی و سایه زنی بر بهبود تعادل و یادگیری مهارت طناب زنی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع راهنمایی در شهرستان شاهرود (سال 95-96) تشکیل دادند. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان با تجربه پایین در مهارت های طناب زنی بودند. نمونه ها به صورت انتساب تصادفی در سه گروه 10 نفری تمرین واقعی، تمرین سایه زنی و ترکیبی قرار گرفتند. پس از انتخاب نمونه های موردنیاز برای پژوهش، یک پیش آزمون طناب زنی ساده از آزمودنی ها به عمل آمد؛ بدین ترتیب که افراد می بایست 11 مرتبه پرش طناب ساده را بدون وقفه انجام دهند و اگر موفق به انجام آن شوند، از دایره افراد آزمودنی خارج می شد. سپس، آزمودنی هابر اساس نمرات پیش آزمون به صورت انتساب تصادفی در سه گروه تمرین واقعی، سایه زنی و ترکیبی تقسیم شده و تحت آموزش طناب زنی بر اساس طرح درس شیوه نامه طرح ملی طناورز قرار می گرفتند. مدت زمان مداخله دو ماه بود که در مجموع 8 هفته و هر هفته دو جلسه و هر جلسه دو ساعت بود. سپس، از یادگیرنده ها پس آزمون با استفاده از طرح ملی طناب ورز به عمل آمد و از نمرات جمع آوری شده برای تحلیل تاثیر هر یک از روش های تمرینی استفاده شد. همچنین برای بررسی تعادل کودکان از مقیاس برگ استفاده شد. برای توصیف ویژگی های بیوگرافی شرکت کننده ها و داده های حاصل از آزمون از آماره های میانگین و انحراف معیار و به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (K - S) استفاده شد. برای مقایسه میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون از آزمون آماری تحلیل واریانس مختلط با آزمون‎های تکراری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات شادو و واقعی تاثیر مثبتی بر تعادل و یادگیری مهارت طناب بازی کودکان به سبک های مختلف داشت.

نویسندگان

جعفر گودرزی

دانشجوی کارشناسی ارشد رفتارحرکتی

احمد نیک روان

استادیار دانشگاه سمنان

محمدعلی سلطانیان

استادیار دانشگاه سمنان