بررسی مهارتهای ادراکی- حرکتی درکودکان سندرم داون

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 511

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBSP01_038

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

اهمیت رشد تواناییهای ادراکی، در بازداری یا پیشرفت عملکرد حرکتی کودک می باشد. یادگیری حرکتی مبدا یادگیری است و فرآیندهای ذهنی عالیتر، پس از رشد مناسب دستگاه حرکتی و دستگاه ادراکی به وجود می آید و این مطلب اهمیت مشکلات ادرکی _ حرکتی در افراد دارای سندرم داون را نشان می دهد . با توجه به شیوع بالای سندرم داون این پژوهش با هدف ارزیابی مهارت های ادرکی- حرکتی(هماهنگی دو طرفه) در دختران سندرم داون انجام شد. این مطالعه از نوع مقطعی و مورد_شاهدی بود. جامعه آماری شامل دختران 7 تا 10 ساله شهر اهواز بود که با توجه به نمونه گیری در دسترس تعداد 36 دختر انتخاب شدند. 18 دختر دانش آموز 7 الی 10 ساله مشغول به تحصیل در مدارس عادی و 18 دختر سندرم داون که در مدارس کودکان استثنای شهر اهواز مشغول به تحصیل و دارای پرونده پزشکی بودند، انتخاب شدند . برای ارزیابی مهارت هماهنگی دو طرفه از خرده آزمون هماهنگی دوطرفه در مقیاس رشد حرکتی Bruininks-Oseretsky استفاده شد و به وسیله آمار توصیفی و استنباطی، توسط نرم افزار spss16 و آزمون Mann-withney مورد تجزیه و تحلیل گرفت. تحلیل های آماری نشان داد که دختران سندرم داون در مهارت حرکتی هماهنگی دوطرفه ضعیفتر از کودکان عادی عمل می کنند. مطابق یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد عملکرد کلی دختران سندرم داون در مهارت هماهنگی دو طرفه ضعیفتر از دختران عادی باشد. از آنجایی که کنترل کننده حرکات دوطرفه کورتکس حرکتی، مخچه و عقدههای قاعدهای هستند و با توجه به نقش عقده های قاعده ای و لوب پیشانی (که در ارتباط نزدیک با قشر حرکتی می باشد) در حافظه و یادگیری، به نظر می رسد می توان از طریق تصحیح و تقویت مهارتهای حرکتی دو طرفه که منجر به بهبود عملکرد کلی مناطق یاد شده در سیستم اعصاب مرکزی می شوند، به ارتقا حافظه و یادگیری در این کودکان کمک کرد.

کلیدواژه ها:

مهارت های ادراکی- حرکتی ، سندرم داون ، دختران ، هماهنگی دوطرفه

نویسندگان

محبت عباس منش

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی