رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON09_074

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان بوده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوعهمبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی ناحیه 3 شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 200 نفر از اینزوجین به روش نمونه گیری طبقه ای ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)، تعارضهای زناشویی (MCQ-R) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-23 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمونرگرسیون استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین تعارض زناشویی زوجین با کیفیت زندگی و مولفه های سلامت عمومی، سلامت عاطفی، عملکرد جسمانی، عملکرد اجتماعی و خستگی یا نشاط رابطه منفی و معنادار و بین تعارض زناشویی با مولفه های محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی، محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی و درد بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کیفیت زندگی تعارض زناشویی معلمان زن

نویسندگان

آزیتا فشنگچی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

نبی بستان

استادیار گروه روان شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران