CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن

عنوان مقاله: رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن
شناسه ملی مقاله: RAFCON09_074
منتشر شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزیتا فشنگچی - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران
نبی بستان - استادیار گروه روان شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان بوده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوعهمبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی ناحیه 3 شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 200 نفر از اینزوجین به روش نمونه گیری طبقه ای ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)، تعارضهای زناشویی (MCQ-R) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-23 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمونرگرسیون استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین تعارض زناشویی زوجین با کیفیت زندگی و مولفه های سلامت عمومی، سلامت عاطفی، عملکرد جسمانی، عملکرد اجتماعی و خستگی یا نشاط رابطه منفی و معنادار و بین تعارض زناشویی با مولفه های محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی، محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی و درد بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی تعارض زناشویی معلمان زن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/702479/