بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران وزارت امور اقتصادی ودارایی استان تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_070

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

نظریه های سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی از جمله رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردند وسازمان را به مثابه یک سیستم باز صاحب اندیشه و زنده در نظر می گیرند. سازمان ها نیز مانند ذهن انسان ها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورند؛ از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچید های مانند پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل مساله می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران بود. جامعه آماری آن شامل تمامی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی استان تهران در سال 1395 بود که از تعداد 84 نفر ) 51 نفر مرد و 33 نفر زن( تشکیل شده بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده گردید که نتایج حاصل نشان داد: بین متغیرهای سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران رابطه معناداری وجود داشته و متغیر سازمان یادگیرنده نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای خلاقیت مدیران می باشد. از بین متغیرهای سازمان یادگیرنده، دو متغیر تفکر سیستمی و یادگیری تیمی با خلاقیت مدیران رابطه معناداری داشته و از آن بین متغیر تفکر سیستمی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای خلاقیت مدیران می باشد. همچنین بین همه ابعاد فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران رابطهمعناداری وجود داشته و متغیر نظام پاداش نسبت به دیگر متغیر ها پیش بینی کننده قوی تری برای خلاقیت می باشد

کلیدواژه ها:

سازمان یادگیرنده ، فرهنگ سازمانی ، خلاقیت ، مدیران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی

نویسندگان

رضا یوسف زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، مرکز ساوه، ایران

فاطمه عیدی

عضو هیات علمی و استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران