بررسی همراهی میان بیان ژن TRPA1 ,TRPV1 و IL-8 در پالپ دندان با درجات مختلف ازپوسیدگی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_069

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پوسیدگی دندان از لحاظ منشا، یک بیماری عفونی است که به دمینرالیزاسیون و تخریب بافتهای سخت منجر میشود. برای بروز این بیماری، علاوه بر باکتریها، تغذیه و ژنتیک میزبان نیز، نقش قابل توجهی دارند. هدف از این پژوهش بررسی همراهی میان بیان ژن TRPA1 ,TRPV1 و IL-8 در پالپ دندان با درجات مختلف از پوسیدگی میباشد. برای نیل به این هدف نمونه های پالپ دندان ) 100 نمونه( از بین بیماران 15-40 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دندانپزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند. این 100 نمونه بر اساس تقسیم بندی Mount-Hume به پنج گروه به صورت سالم، پوسیدگی های سطحی، متوسط، عمیق و Deeply complicated تقسیم شدند که تعداد نمونه ها در هر گروه برابر 20 عدد برآورد شد. در این پژوهش که بیشترین بیان CXCL8 مربوط به پوسیدگیهای با درگیری پالپی بوده؛ از آنجا که CXCL8 به عنوان واسطهای مهم در پاسخ میزبان، نسبت به آسیبهای بافتی و التهاب دارای اهمیت و همچنین، به عنوان فعال کنندهی نوتروفیلها، کموتاکتیک نوتروفیلی و بازوفیلها مطرح است. همچنین در جریان پوسیدگی، تحریک سلولهای دفاعی به بروز تغییرات التهابی در پالپ دندان منجر میشود. شاید یکی از فاکتورهایی که موجب پاتوژنز و تغییرات التهابی در پالپ درگیر میشود و همچنین با توجه به نقش آن در ایمنی ذاتی CXCL-8 باشد. در این پژوهش میزان بیان TRPV1 در موارد سالم به مراتب بالاتر از سایر گروه ها بوده است. در این پژوهش میزان CXCL-8(IL-8) در پوسیدگی با درگیر التهابی افزایش یافته که میتوان اینگونه استنباط کرد که این کانال ها در پالپ درگیر علت افزایش CXCL-8 نمیباشد.

نویسندگان

شقایق پزشکی نراقی

دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

ماندانا ستاری

عضو هییت علمی گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی