ارتباط بین مشارکت شهروندان در بهبود روند نوسازی و عمران شهری نمونه موردی: شهرستان کاشان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 408

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_066

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه همه سازمان ها از جمله شهرداری ها دریافتهاند که رضایت مشتری ضامن بقای سازمان است و آن ها زمانی در رسیدن به اهداف خود و حفظ تعادل بین نیازهای حال و آینده موفق خواهند شد، که شهروندان از عملکرد سازمانی رضایت کامل داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد شد که آن ها در انجام امور و مسیولیت ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد. هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین مشارکت شهروندان در بهبود روند نوسازی و عمران شهری در شهرستان کاشان بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع زمینه یاب یا پهنانگر)پیمایشی( است. جامعه آماری در این مطالعه متشکل از کلیه شهروندان شهرستان کاشان است که حداقل دارای مالکیت یک واحد مسکونی یا تجاری یا قطعه زمین با کاربری مسکونی، در محدوده شهر باشند و حداقل یک بار به شهرداری مراجعه نموده باشند. نتایج حاصل از آمار استنباطی نشان میدهد که بین کیفیت خدمات شهری و پرداخت عوارض رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین قابلیت اطمینان خدمات شهری و تمایل به پرداخت عوارض، رابطه معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

آرش فیروزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت