ارایه راهکارهایی جهت کارایی بهتر مدیریت واحد شهری نمونه موردی: شهرستان خمین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_065

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

نوع حکومت و به تبع آن سیستمی که هر نظام حکومتی برای اداره امور شهرها به کار می گیرد؛ همچنین حدود اختیارات وروابط حکومت شهری با سایر سطوح حکومت نقش اساسی و کلیدی در شکل یابی نظام ارتباط بین عناصر مدیریت و برنامه ریزی شهری ایفا می کند. در نظامهای متمرکز، میزان اعتماد به حکومتهای شهری ، شامل فعالیتهای جزیی و کم اهمیت است و معمولا فعالیت برنامه ریزی شهری از اختیارات حکومت مرکزی محسوب میشود. درحالیکه کشورهای دارای نظام غیر متمرکز، برنامه ریزی شهر به عنوان یک فعالیت محلی پذیرفته و انجام برنامه ریزی شهری را به حکومتهای شهری واگذار میکند. هدف از این تحقیق ارایه راهکارهایی جهت کارایی بهتر مدیریت واحد شهری شهرستان خمین میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی می باششد. روش اجرای تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارت از کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات، سازمانها و ارگانهای دولتی شهرستان خمین می باشد. نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند بوده و تعداد 182 کارشناس به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای مدیریت واحد شهری در خمین و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد.

نویسندگان

آرش فیروزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت