آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه های روان شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی پایه اول منطقه 10 تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_062

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

استرس و اضطراب به عنوان یک پیش بینی کننده قوی با سلامت روان ارتباط دارند و سلامت روان نیز برعملکرد تحصیلی افراد تاثیر می گذارد. در دهه ی اخیر افزایشی ناگهانی در استفاده از مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی، که مهارتهای ذهن آگاهی را برای ارتقای سلامت و بهزیستی روان شناختی آموزش می دهد، دیده شده است و روز به روز این رویکرد در حال گسترش است. در این تحقیق تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 10 تهران مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 40 نفر از دانش آموزان بصورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه کنترل و آزمایش گروه بندی شدند. آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه با استفاده از متون آموزشی اجرا شده و در دو مرحله قبل و بعد آموزش از هر دو گروه پرسشنامه های تکمیل گردیده است. متغیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بعنوان متغیر مستقل و متغیرهای اضطراب، افسردگی و استرس بعنوان متغیرهای وابسته معرفی شده اند. از مقیاس DASS برای سنجش متغیرها استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود وضعیت آزمودنی ها از نظر اضطراب P=0/0001)و (F=26/6، افسردگی P=0/0001) و (F=17/40 و استرس P=0/006) و (F=2/97 تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه ها:

آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ، سلامت روان ، اضطراب ، افسردگی و استرس

نویسندگان

لاله شمس یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

نسرین مجابی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران