بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر توسعه صادرات مطالعه موردی: شرکت بارز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,042

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_042

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

اینترنت به عنوان مظهر تبادلات رودررو، بستری برای تسریع مبادله و کاتالیزوری برای معرفی محصول، قیمتگذاری رقابتی آن و توزیع الکترونیکی و بیواسطه به وجود آورده است. در این راستا، بازاریابی نیز به عنوان بازوی کارآمد تجارت، متاثر از این تغییرات گردیده، به طوری که انتخابهای گذشته بازاریابان، کاربرد خود را از دست داده و لازم میآید تا برای کسب اعتبار مجدد، بازسازی فکری در نگرش به بازار الکترونیکی و بازاریابی آن صورت پذیرد.در این مقاله، سعی بر آن است که با نگرش بر تغییرات همه جانبه و آثار آن در بازاریابی دیجیتال، چگونگی به کارگیری بازاریابی دیجیتال که همچون سلاحی رقابتی در بازار به دست فروشنده و یا تولید کننده است مورد بازنگری قرار گیرند و راهی جهت افزایش صادرات محصولات شرکت بارز ارایه شود. روش تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها ، توصیفی – پیمایشی می باشد .در این پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و پایایی پرسشنامه های مذکور از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و پرسشنامههای مورد استفاده عبارتاند از ازپرسشنامه صادرات با پایایی 0.937از کارمندان شاغل در شرکت بارز پرسشنامهها به صورت تصادفی بین گروهی توزیع گردید که با استفاده از فرمول کوکران در نهایت 25 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و پرسشنامه توسط این افراد تکمیل شد و تحلیلهای مربوطه بر روی این 52 نفر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که پوشش بخشی از هزینههای مشارکت در هیات های تجاری بازاریابی دیجیتال اعزامی به بازارهای هدف روی توسعه صادرات تاثیر ندارد. حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی بازاریابی دیجیتال در بخش صادرات روی توسعه صادرات تاثیر ندارد. ایجاد دفاتر نمایندگی بازاریابی دیجیتال در خارج از کشور روی توسعه صادرات تاثیر ندارد. کمک به برنامههای بازاریابی دیجیتال روی توسعه صادرات تاثیر دارد.

نویسندگان

احسان احدمطلقی

استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مهسا شاه محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور، مرکز ری، ایران