رابطه بین خلاقیت و تمایل در بکارگیری الگوهای انطباقی تدریس در معلمان تربیت بدنی استان کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 680

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA10_041

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین خلاقیت و تمایل در بکارگیری الگوهای انطباقی تدریس درمعلمان دوره متوسطه استان کرمان بود روش تحقیق همبستگی و با استفاده از پر سشنامه بود. جامعه آمار ی شامل 104 نفر معلم تربیت بدنی استان کرمان بود که به دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل یک پرسشنامه استاندارد الگوها ی انطباقی تدریس است یزبرگ و فینچ ) 2442 ( و پر سشنامه خلاقیت قهرمان تبریزی ) 1131 ( بود. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه های مذکورتوسط آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/894و0/83 بدست آمد. از آزمون آماری پیرسون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها نشان داد که رابطه متبت و معناداری بین خلاقیت و تمایل در بکارگیری الگوهای انطباقی تدریس در معلمان تربیت بدنی استان کرمان و مولفه های آن وجود دارد.

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان