تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی کاری مدیران ورزشی استان سیستان و بلوچستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 381

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_042

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی کاری مدیران ورزشی استان سیستان و بلوچستان بود روش شناسی، جامعه آماری این پژوهش شامل N=115 کلیه مدیران هییت های ورزشی، باشگاه ها و مدیران اداره ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان بود نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری کل شمار انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های 1- پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیت و 3- پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری استفاده شد برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل رگرسیون ساده و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری P<0/01 استفاده شد. یافته ها: یافته های بدست آمد از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در سطح معناداری P<0/01 نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی کاری P> 0/001 و همچنین بین مهارت های شغلی با کیفیت زندگی کاری مدیران ورزشی استان سیستان و بلوچستان P> 0/001 رابطه معناداری وجود دارد سایر نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری مولفه های مختلف ویژگی های شخصیتی و مولفه های مهارت های شغلی بر میزان کیفیت زندگی کاری مدیران ورزشی استان سیستان و بلوچستان را داشت. نتیجه گیری: براین اساس لازم است مدیران ورزشی استان سیستان و بلوچستان در سطوح مختلف در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری خود و کارکنان، به بهبود مهار های شغلی و ویژگی های شخصیتی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر کیفیت زندگی کاری گام بردارند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ورزشی ، ویژگی های شخصیتی ، مهارت های شغلی ، کیفیت زندگی کاری ، مدیران ورزشی استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

مینا حکاک زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

رضا عنایت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردهای ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان