نقص عوامل سازمانی در کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_040

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل سازمانی در کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزشی و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که برحسب فرمول کوکران، 141 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسش نامه های پیچیدگی وظایف ماینارد و هاکل 1997 ، توسعه فناوری والر و راگسدل 2012، ، حمایت سازمانی ایزنبرگر و همکاران 1997 و کیفیت زندگی کاری والتون 1973 استفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق رابطه ی مثبت و معنی داری را بین حمایت سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان ورزش و جوانان استان گلستان نشان داد. بین پیچیدگی وظایف با کیفیت زندگی کاری و همچنین بین توسعه فناوری با کیفیت زندگی کاری رابطه معنی داری مشاهده نشد. در تحلیل رگرسیون نیز نتایج نشان داد تنها حمایت سازمانی توان پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات ورزشی و جوانان استان گلستان را دارد پیشنهاد می شود مسیولان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با حمایت سازمانی مناسب، زمینه افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان خود را فراهم نمایند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمانه عرب

دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ایران