اثر یک دوره 8 هفته ای تمرینات طرح ملی ژیمناستیک بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر پایه دوم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_038

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش به بررسی تاثیر یک دوره هشت هفته ای تمرینات طرح ملی ژیمناستیک بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در سال 96-1395 می باشد به همین منظور 45 دانش آموز پایه دوم ابتدایی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین 5 مدرسه ابتدایی منطقه دو یزد انتخاب شدند در این پژوهش ابتدا نمونه ها در پیش آزمون مربوط به تعادل ایستا آزمون لک لک و تعادل پویا آزمون Y شرکت کردند. سپس هر دو گروه تمرینی شامل گروه کنترل، گروه تمرینات طرح ملی ژیمناستیک در پروتکل های معین شده خود طی یک دوره هشت هفته ای و هر هفته سه جلسه یک ساعته شرکت کردند. داده های حاصل پس از سنجش نرمال بودن از طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف با استفاده از آزمون فرضیه ها از تحلیل کواریانس در سطح معناداری P<0/05 استفاده شد نتایج نشان دهنده پیشرفت در گروه تمرینات طرح ملی ژیمناستیک برای ازمون تعادل ایستا معنادار بود P=0/002 ولی برای آزمون تعادل پویا معنادار نبود. P=0/23 براساس نتایج به دست امده، تمرینات طرح ملی ژیمناستیک موجب پیشرفت تعادل ایستا و پویای دانش اموزان می شود، از این رو این تحقیق، اجرای طرح ملی ژیمناستیک در مدارس مفید ارزیابی می کند.

کلیدواژه ها:

طرح ملی ژیمناستیک ، تعادل ایستا و تعادل پویا

نویسندگان

محمد داوود یاوری

کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکت اصلاحی دانشگاه شهرکرد ایران

بهنام قاسمی

استادیار دانشگاه شهرکرد ایران