تاثیر دو شیوه تمرینی پلایومتریک بر توان انفجاری دانشجویان والیبالیست پسر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,239

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_023

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر دو شیوه تمرینی پرش عمقی پلایومتریک بر توان انفجاری دانشجویان پسر والیبالیست بود. بدین منظور تعداد 42 نفر از دانشجویان والیبالیست پسر دانشگاه پیام نور گنبد کاووس با میانگین سنی 0/55 ±21/25 سال، قد 4/45±183 سانتی متر و وزن 63/74±147/4 کیلوگرم با حداقل سه سال فعالیت در رشته والیبال به طور داوطلب شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی پرش عمقی سریع، پرش عمقی با مکث و یک گروه کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تجربی به مدت 10 هفته، 3 روز در هفته براساس برنامه تمرینی تنظیم شده به تمرین پرداختند. توان انفجاری با استفاده از آزمون پرش سارجنت، در قبل و پس از دوره تمرینی اندازه گیری شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی ، آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون لوین، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t گروه های همبسته و ازمون تعقیبی توکی استفاده شد و سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که روش های تمرینی پرش عمقی سریع و با مکث بر افزایش توان انفجاری آزمودنی ها تاثیر معنی داری داشته است. همچنین بین دو روش تمرینی در پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی درای وجود نداشت و هر دو شیوه تمرینی تقریبا به طور یکسان بر توان انفجاری تاثیر گذاشته است به طور به نظر می رسد که برای بهبود وضعیت توان انفجاری دانشجویان والیبالیست، انجام تمرینات پرش عمقی پلایومتریک بسیار مفید است.

نویسندگان

عباس خسروی

دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه بیرجند مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان ایران

عابدین خسروی

دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور گنبد کاووس

زهرا قربانی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دبیر آموزش و پرورش گالیکش

وجیهه صفاری مقدم

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی