مقایسه برخی عوامل خطرزای جدید قلبی عروقی بین جانبازان فعال و غیرفعال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 408

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هوموسیستیین و پروتیین واکنشگر سی CRP دو عامل خطرزای جدید قلبی عروقی هستند که از طریق مکانیزم های التهابی موجب افزایش خطر آتروسکلروز و سکته قلبی می شوند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان این دو ماده بین ج انبازان فعال و غیر فعال بود. در این مطالعه مقطعی دو گروه جانباز ورزشکار هشت نفر و غیر ورزشکار هشت نفر مورد مقایسه قرار گرفتند. میزان هوموسیستیین با روش الایزا و میزان CRP با روش ایمونوتوربیدیمتریک در حالت ناشتا ارزیابی شدند. داده ها با آزمون های کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی میزان طبیعی بودن توزیع داده ها و تی مستقل برای مقایسه بین گروهی مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که میزان هوموسیستیین و CRP در آزمودنی های ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار کمتر بود که این تفاوت در مورد هوموسیستیین معنی دار P<0.05 و در مورد CRP غیر معنی دار P> 0.05 بود، که البته میزان تفاوت CRP نزدیک به معنی داری بود. P=0.07 با توجه به اینکه کمتر بودن میزان هوموسیستین و CRP نشان دهنده کاهش خطر آتروسکلروز است، لذا به مردان جانباز توصیه می شود برای کاهش خطر رویدادهای قلبی عروقی فعالیت بدنی منظم داشته باشند.

نویسندگان

دانیال امامیان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم ورزشی واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ایران

محسن جعفری

گروه علوم ورزشی واحد شیروان دانشگاه آزاد اسلامی شیروان ایران