شناسایی راهکارهای توسعه ی تجاری سازی دانش در حوزه های علومانسانی و اجتماعی از دیدگاه اساتید این حوزه در دانشگاه شهید چمران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 478

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADKA10_001

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی، دسته بندی و تحلیل مهم ترین راهکارهای توسعه ی تجاری سازی دانش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه اساتید این حوزه است .روش شناسی: این پژوهش که با روش پیمایشی انجام شده، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه ی اساتیدحوزه های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز است که در سال تحصیلی 1397-1396 مشغول به خدمت هستند. به دلیل محدود بودن جامعه ی پژوهش ( 172 نفر) نمونه گیری صورت نگرفته است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن از طریق روایی صوری و محاسبه ی ضریب همبستگی هر یکاز عامل ها با نمره یکل پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با 121 پرسشنامه ی برگشتی انجام شد. به این ترتیب ضریببازگشت پرسشنامه 70/34 درصد و قابل قبول است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های فریدمن، تی مستقل، تحلیل واریانس تک متغیری و آزمون توکی استفاده شدهاست. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که پس از مرور متون، 36 راهکار شناسایی و در 6 محور کلی (راهکارهای آموزشی، پژوهشی، فناورانه، فردی، اجتماعی- فرهنگی وقانونی- حمایتی) دسته بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که مهمترین راهکارها از دیدگاه اساتید حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، شامل راهکارهای فردی- رفتاری، فرهنگی-اجتماعی و فناورانه هستند. همچنین میان دیدگاه اساتید دارای رتبه ی علمی مختلف در خصوص مهمترین راهکارهای انتخابی اختلاف معنی داری وجود دارد و در مورد سایرویژگی های جمعیت شناختی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: تجاری سازی یافته های پژوهشی این فرصت را برای حوزه های علوم انسانی و اجتماعی فراهم می کند که ازحالت نظری فاصله بگیرد و با کاربردی کردن پژوهش ها در عرصه ی عمل و محیط واقعی جامعه، ایفای نقش کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فرزانه قنادی نژاد

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

صادق یاری

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز