بهبود و حفظ روابط آبی و عمر نگهداری گل های بریده نرگس با اسانس گیاه مرزه و اسید سالیسیلیک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_148

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

گل های بریده دارای مقادیر قابل توجهی آب هستند و چناچه در شرایطی با رطوبت کم قرار گیرند به آسانی آب خود را از دست می دهند بنابراین روابط آبی مناسب نقش مهمی در عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده دارد. به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسانس مرزه (0 ،50 ،100 و 200 (و اسید سالیسیلیک (0 ،50 ،100 ،200 (بر عمر گلجا یی گل بر یده نرگس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت و جذب مواد محلول نگهدارنده و عمر گلجا ییگل بریده نرگس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر آن بود که کاربرد همزمان اسانس مرزه و اسید سالیسیلک موجب افزایش عمرگلجایی گل نرگس شد. نتایج نشان داد با وجود اینکه کاربرد توام اسید سالیسلیک و اسانس مرزه بر میزان جذب محلول نگه دارنده تاثیری نداشت ولی هر کدام از این مواد به تنهایی موجب افزایش معنی دار جذب محلول نگه دارند ه شد و بهترین تیمار در افزایش جذب مواد محلول نگه دارنده کاربرد 200 میلی گرم بر لیتر اسانس و اسید سالیسیلیک به تنهایی بود.

کلیدواژه ها:

اسانس ، تنظیم کننده رشد ، عمر گلجایی ، مواد محلول نگه دارنده ، گل نرگس

نویسندگان

رامین غفوری

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مهرزاد هنرور

استادیارگروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران