اثر همزمان کاربرد آب آبیاری شور و زیولیت کلسیک بر سبز شدن تربچه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 572

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_145

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی اثر همزمان آب آبیاری با شوری بالا و کاربرد مقادیر مختلف زیولیت کلسیک بر زمان و درصد سبز شدن تربچه انجام شد. بر این اساس در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی واقع در بیرجند این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل انجام شد. تیمار آب آبیاری (با دو هدایت الکتریکی 2/2 و 5/5 دسی زیمنس بر متر) به عنوان تیمار اصلی و زیولیت کلسیک (در سه مقدار صفر، 2 درصد و 6 درصد وزنی) به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد آب آبیاری با شوری مختلف بر درصد سبز شدن تربچه در سطح احتمال 1/0 درصد اثر معنیدار داشت. مقدار زیولیت نیز بر برخی پارامترهای سبز شدن از جمله زمان تا 5 درصد سبز شدن (D05 ،(زمان تا 10 درصد سبز شدن (D10 ،(زمان تا 50 درصد سبز شدن (D50 (و سرعت سبز شدن (R50 (اثر معنیداری نشان داد. اثر متقابل نوع آب ×مقدار زیولیت بر هیچکدام از پارامترهای مورد بررسی اثر معنیداری نداشت. کاربرد زیولیت کلسیک و آب آبیاری با شوری بالا (5/5 دسیزیمنس بر متر) سبب افزایش زمان اولیه سبز شدن شد. همچنین کاربرد زیولیت کلسیک در هر سه سطح مورد نظر به همراه آب آبیاری با شوری بالا (5/5 دسیزیمنس بر متر) سبب کاهش درصد سبز شدن تربچه شد.

نویسندگان

اصلان اگدرنژاد

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

هادی محمدی والا

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

محسن احمدی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران