تحلیل آماری داده های ایستگاه های هیدرومتری سد شهیدان امیرتیموری رابر(با تکیه بر آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 608

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_130

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با افزایش روز افزون حجم دادههای ذخیره شده، کسب اطمینان از صحت و تناسب داده تحلیل موثر ها جهت آنها ضروری دادهبه بررسی در این پژوهش است. های دبی روزانه ایستگاههای هیدرومتری حوضه آبریز سد شهیدان امیر تیموری (سد صفا رود) در بازه زمانی مهر 1385 تا شهریور 1394 با استفاده از آزمونهای هرست، جرم مضاعف و ران تست نتایج شد. پرداخته آزمون هرست نشان داد سری زمانی دارای حافظه بلند مدت بوده و نیازی به طویل سازی سری زمانی نمیباشد. همچنین بر اساس نتایج آزمون جرم مضاعف سری زمانی دادههای هیدرومتری به تبدیل همگن شد و دادهها دارای ویژگی غیرتصادفی می باشند. پس از بررسی دادهها بر اساس آزمونهای مذکور نرمال بودن دادهها مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد نرخ تخلیه آب ایستگاههای هیدرومتری نسبت به سال 1393از 1385در حال افزایش بوده است.

نویسندگان

نازنین نجیب زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان

کورش قادری

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدمهدی احمدی

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، - دانشگاه شهید باهنر کرمان