تاتیر نوسانات الگوهای پیوند از دور بر مقادیر حدی دمای کمینه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 597

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_107

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مطالعات صورت گرفته در زمینه تغییر اقلیم در جهان حاکی از این واقعیت است که تغییر هر چند کم در دما موجب تغییر در وقوع پدیده های حدی نظیر خشکسالی، بارش های سنگین و توفان می شود هدف. از پیوند الگوهای نوسانات تاثیر مطالعه این از دور بر اقلیم تغییر احتمالی رخداد سازی آشکار منظور کمینه به دمای حدی مقادیر در ایستگاه ها مطالعه مورد ی می باشد دراین تحقیق، داده های روزانه مربوط به دمای حداقل به حدی مقادیر استخراج منظور دما شامل صدک های پایین (10 ،5 ،1 (و صدک های بالا (99 ،95 ،90 (و داده های ماهانه شاخص های پیوند از دور در یک دوره 31 ساله (2015-1985 (برای سه ایستگاه سینوپتیک تبریز، مشهد و شیراز مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه از آزمون های پارامتری (پیرسون) و ناپارامتری (اسپیرمن) در مقیاس ماهانه و فصلی بهره گرفته شده است . نتایج ایستگاه تبریز نشان داد بیشترین ضریب همبستگی با شاخصAMO مثبت در صدک 95 ام، ماه سپتامبر حاکی از آن است که سرمای زود رس پاییزه در کل اتفاق نمی افتد. در ایستگاهمشهد همبستگی مثبت شاخص AMO در صدک 90 ام، ماه مارس بیانگر این است که سرمای دیر رس بهاره در کل اتفاق نمیافتد و در ایستگاه شیراز بیشترین ضریب همبستگی با شاخص NAO مثبت در صدک پنجم، ماه آگوست گویای به تاخیر افتادن سرمای زود رس پاییزه می باشد. نتایج حاصل در مقیاس فصلی حاکی از افزایش دما در فصل پاییز و زمستان با شاخص اثر گذار AO منفی و AMO مثبت است. نتایج این تحقیق می تواند در جهت مدیریت بهتر ریسک و زمان کاشت محصولات کشاورزی و نیز بیمه محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زیبا فیروزمند

دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

علی اکبر سبزی پرور

استاد هواشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

سعید باقری

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی، اداره کل هواشناسی همدان.