اثر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر شاخص های رویشی و برخی عناصر غذایی برگ دانهال های پسته

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 926

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_050

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر خصوصیات رویشی نهال های پسته، آزمایشی گلخانه ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با دو فاکتور و در سه تکرار در پژوهشکده پسته رفسنجان اجرا شد. فاکتور اول اصلی شامل: پایههای پسته در دو سطح بادامی زرند و قزوینی و فاکتور دوم فرعی شامل:سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری در پنج سطح منیزیم (صفر، 5/0 ،1 ،2 و 3 میلیمولار منیزیم از منبع سولفات منیزیم) بودند. قبل از اعمال تیمارها (شروع اعمال تیمارهای آزمایشی، پایان هفته نهم بود) و همچنین بعد از گذشت 6 ماه از شروع اعمال تیمارها، صفات رویشی اندامهای هوایی، جرم خشک اندامهای هوایی به اضافه ریشه و نیز برخی عناصر غذایی برگ گیاه و همچنین در نمونه خاک گلدان ها برخی ویژگی ها شامل: کلسیم و منیزیم خاک گلدان ها اندازهگیری شد . نتایج نشان داد که در بین تیمار های مورد مطالعه ، غلظت عناصر کلسیم و منیزیم محلول خاک گلدانها در سطح غلظتهای 5/0 و 1 میلیمولار سولفات منیزیم، باعث افزایش رشد گیاه پسته (رشد رویشی اندامهای هوایی و وزن خشک اندامهای هوایی به اضافه ریشه ) و در مقابل با افزایش غلظت منیزیم آب آبیاری (از سطح 2 به 3میلیمولار منیزیم)، رشد رویشی اندامهای هوایی و وزن خشک اندام های هوایی به اضافه ریشه نسبت به شاهد کاهش یافت. اثر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر منیزیم برگ نهال های پسته حاکی از معنی دار بودن این فاکتور بر منیزیم برگ نهالهای پسته در سطح احتمال پنج درصد بود. با افزایش سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری (سطح صفر به سطح 3 میلی مولار)، میزان منیزیم برگ نهال های پسته از 57 %به 01/1 درصد افزایش یافت . ضمن اینکه سطح غلظت 3 میلی مولار نسبت به سطح 2 میلیمولار سولفات منیزیم با میانگین 98 %اختلاف معنیداری نشان نداد. اثر نوع پایه و اثرات متقابل پایه و سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری بر کلسیم برگ گیاه پسته معنی دار نشد و همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند . نتایج این پژوهش نشان داد که پایه قزوینی نسبت به پایه بادامی زرند کمتر تحت تاثیر سطوح مختلف منیزیم آب آبیاری قرار گرفت.

نویسندگان

نغمه باقری

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

نجمه یزدانپناه

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

ناصر صداقتی

استادیار پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران