مدلسازی رواناب سطحی کلانشهر کرمان با استفاده ازنرم افزار SWMM

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 888

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_038

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

حوضه های شهری رفتار هیدرولیکی و هیدرولوژیکی کاملا0 متفاوتی نسبت به حوضههای طبیعی از خود بروز میدهند. دریک حوضه آبخیز شهری به دلیل شهر سازی، سطح نفوذ ناپذیر حوضه افزایش مییابد که افزایش حجم رواناب و دبی اوج را به دنبال دارد لذا انجام عملیات کنترل رواناب شهری بسیار ضروری است. در این تحقیق با در نظر گرفتن پارامترهای بارش و خصوصیات فیزیوگرافی و با استفاده از مدل SWMM مدل بارش رواناب قسمتی از شهر کرمان تهیه گردید مدل تهیه شده نسبت به پارامترهای شیب، ضریب زبری، CN و نفوذناپذیری آنالیز حساسیت گردید که بیشترین حساسیت مدل نسبت به پارامتر نفوذناپذیری بوده است . و جهت صحتسنجی، دبی پیک مدل با دبی پیک محاسبه شده به روش استدلالی مقایسه گردید . نتایج مدل سازی پس زدگی جریان در بیشتر قسمتهای شبکه را نشان می دهد، در 60درصد شبکه سرعت کمتر از حداقل سر عت (6/0 متر بر ثانیه ) است. نتایج نهایی گویای ناکار آمدی شبکه جمع آوری آبهای سطحی موجود در بخش هایی از محدوده مورد مطالعه است.

نویسندگان

محمود مغفوری فرسنگی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، سیرجان، ایران

محمدمهدی احمدی

دکتری مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان، سیرجان، ایران