نقش پرولین بر افزایش تشکیل میوه پسته رقم اوحدی در شرایط کم آبی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پسته نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد بنابراین. هدف از انجام این تحقیق، افزایش تشکیل میوه، وزن میوه و در نهایت افزایش عملکرد در راستای بهبود رشد رویشی با استفاده از تیمار ( پرولین 0/100 و 200 میکرومولار) روی پسته رقم اوحدی بوده است. بدین منظور محلول پاشی روی درختان در مرحله نوک سبزی و آزمایش به صورت یک آزمایش طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. مقایسه میانگینها نشان داد تیمار پرولین 200 میکرومولار تاثیر معنی داری در افزایش درصد تشکیل میوه، نشان دادند. همچنین تیمار پرولین سبب کاهش ریزش جوانه و افزایش تشکیل خوشه گل در مقایسه با شاهد شدند . طبق نتایج،تیمار پرولین 200 میکرو مولار بهترین اثر را روی تشکیل میوه داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریده آباده ای

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

زهرا پاک کیش

دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران