رابطه مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در شهرداری شهرستان گلوگاه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MODIRACONF01_207

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با بهره وری در شهرداری شهرستان گلوگاه بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از کارکنان شهرداری شهرستان گلوگاه در سال 1395 که تعداد آنها 95 نفر می باشد. جهت انتخابحجم نمونه به جدول مورگان مراجعه و تعداد نمونه برابر 76 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری مورد استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع، و بهره وری نیروی انسانی می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار آمار استنباطی از نرم افزار 20 SPSS استفاده گردیده است. در روش آمار استنباطی جهت بررسی میزان همبستگی بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین مدیریت کیفیت جامع و مولفه های آن با بهره وری کارکنان در شهرداری گلوگاه ارتباطی مثبت و معتبر وجود دارد

نویسندگان

فاطمه فضلعلی

گروه مدیریت اجرایی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

محسن ملک محمدی

گروه مدیریت اجرایی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

علی فرهادی

گروه مدیریت اجرایی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران