رابطه بین تاب آوری و امیدواری با مدیریت بحران در اعضای هلالاحمر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF01_028

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تاب آوری و امیدواری با مدیریت بحران در اعضای هلال احمر استان کرمانشاه انجام شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نوع توصیفی و همبستگی است و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هلال احمر استان کرمانشاه تشکیل دادند که در سال 1395 در این سازمان به عنوان داوطلب و امدادگر مشغول به خدمت بوده و تعداد کل آنان 1877 نفر بود. نمونه آماری با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان وکرجسی با روش در دسترس به تعداد 320 نفر انتخاب شد. در این پژوهش برای سنجش تاب آوری از پرسشنامه 25 سوالی کانر و دیویدسون 2003 ، امیدواری از پرسشنامه 12 سوالی اشنایدر و لوپز 2007 و مدیریت بحران از پرسشنامه 29 سوالی جهرمی1390 استفاده شد. در این پژوهش از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و یگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین تاب آوری و امیدواری با مدیریت بحران اعضای هلال احمر استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.متغیر امیدواری رابطه بیشتری نسبت به تاب آوری بر مدیریت بحران دارد. همچنین امیدواری و تاب آوری می تواند مدیریت بحران را پیش بینی کند.

نویسندگان

محنا ناصری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

داود جعفری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

احمدعلی جدیدیان

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور