استفاده از نشاسته گندم در حذف کدورت از فاضلاب

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF02_070

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

سنگبری یکی از صنایع مهم در کشور است که با توجه به نوع فرایند تولید در آن آب بسیاربالایی مصرف مینماید. عمده آلودگی این نوع فاضلاب کدورت ناشی از برش سنگها می باشد. در اکثر این صنایع از مواد منعقدکننده متداول جهت کاهش کدورت فاضلاب استفاده می کنند که هزینه های بالایی داشته و همچنینمخاطرات زیست محیطی زیادی ایجاد می نماید. در این تحقیق از نشاسته گندم جهت کاهش کدورت این نوعاز فاضلاب ها استفاده شد. این طرح یک مطالعه تحلیلی کاربردی است که در مقیاس آزمایشگاهی و به صورتناپیوسته یر روی فاضلاب مصنوعی با استفاده از کایولین انجام گرفت. از دو نوع نشاسته اتوکلاو شده و غیر اتوکلاو شده استفاده شد. کلیه ازمایشات با استفاده از دستگاه جار و با سه بار تکرار انجام شد. راندمان حذف بادر نظر گرفتن دوز و pH بهینه بدست آمد. بر اساس نتایج آزمایش ها غلظت بهینه برای نشاسته گندم اتوکلاوشده، حدود 25 میلی گرم بر لیتر و غلظت بهینه نشاسته گندم غیراتوکلاو حدود 13 میلی گرم بر لیتر به دستآمد. راندمان حذ هر دو منقددکننده نشاسته گندم اتوکلاو شده و غیراتوکلاو از لحاظ pH بهینه با هم برابربودند. همچنین راندمان حذ کدورت اولیه در گستره تغییرات pH تا رسیدن به مقدار خنثی در نشاسته گندماتوکلاو شده به هم نزدیک بوده و میتوان این عملیات را در pH خنثی نیز انجام داد. در عوض نشاسته گندمغیراتوکلاو این کارایی را نداشته و برای رسیدن به راندمان حذ بالا باید عملیات در pH بهینه صورت گیرد.نشاسته گندم اتوکلاو شده در غلظت و pH بهینه، قادر به حذ 49 / 87 از کدورت اولیه بود. راندمان حذف بااستفاده از نشاسته گندم غیراتوکلاو شده مقادل 88 / 85 بدست آمد. با توجه راندمان بالای حذب کدورت توسطنشاسته و طبیقی و ارزان بودن این ماده می توان از آن با موففیت در حذف کدورت از فاضلاب صنایع سنگبریاستفاده نمود.

نویسندگان

مهدی اسدی قالهری

استادیار، مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم

فرشاد گلبابایی کوتنایی

دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

سعیده مصطفی لو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم

رقیه مصطفی لو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم