بررسی پایداری شیروانی خاکی مسلح شده باشمع و عوامل موثربرضریب اطمینان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 768

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS06_086

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

بسیاری ازسازه هابرای اهداف مختلف درمجاورت شیب های طبیعی و یاگودبرداری شیب داراجرا میشوند بنابراین مسیله ی پایداری شیروانی ها یکی ازمسایل دارای اهمیت درمهندسی ژیوتکنیک می باشد یکی ازروشهای پایدارسازی شیروانی ها استفاده ازشمع است استفاده ازشمع میتواند موجب پایداری شیبهای درحال لغزش و یا افزایش پایداری شیبهای پایدار گردد دراین تحقیق باتحلیل دوبعدی و استفاده ازنرم افزار اجزا محدود Plaxis به منظور رساندن ضریب اطمینان شیروانی خاکی به مقدار حداقل 1/3 و بااستفاده ازروش کاهش مقاومت برشی ابتدا باتغییردرپارامترهای مقاومتی خاک همگن و مشخصات شمع و بررسی تاثیرآنها درضریب اطمینان شیب مسلح به یافتن موقعیت بهینه و طول بحرانی شمع درشیب پرداخته و سپس شیب دردوحالت مسلح با شمع و غیرمسلح ازنظر ضریب اطمینان و تغییر مکان و چگونگی تغییرات آنها تحلیل میگردد نتایج نشان دهنده ی وابستگی و همچنین چگونگی تغییرات ضرایب اطمینان شیروانی مسلح شده باشمع با عواملی مانند مشخصات مقاومتی خاک و موقعیت وطول شمع و عدم وابستگی آن به تغییرات قطر و فاصله مرکزبه مرکزشمع ها درردیف شمع درتحلیل دوبعدی است درنهایت مشاهده شد شمع انتخابی موجب رساندن شیب به حداقل ضریب اطمینان مفروض درمقاله و افزایش 23/4درصدی ضریب اطمینان میگردد

نویسندگان

فرهنگ فرخی

استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان

نسرین کفاش محمدجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه زنجان

علی لکی روحانی

استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان