بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 565

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOCONF19_102

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

پرندگان شاخه نشین (راسته: گنجشک سانان) بزرگترین راسته پرندگان می باشند و تنوع بالا در این گروه سبب شده است تا گنجشک سانان به عنوان مدل های مفیدی در بسیاری از مطالعات در نظر گرفته شوند. ایران به عنوان بیستمین نقطه داغ در دنیا شامل 225 گونه از پرندگان شاخه نشین می باشد که در مجموع در زیستگاه های متنوعی برحسب دسترسی به منبع غذایی مورد نیاز پراکنده شده اند. رژیم غذایی ازجمله فاکتورهایی است که فرض می شود تاثیر مستقیمی بر روی صفات ریختی پرندگان داشته باشد و تفاوت های ریختی گنجشک سانان می تواند به عنوان شاخصی برای رژیم غذایی پرندگان مورد استفاده قرار بگیرد. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات رژیم غذایی بر روی ساختار نوک و جمجمه سبک بالان سه رژیم غذایی کلی، گیاه خواری، حشره خواری و همه چیز خواری در نظر گرفته شد و به طور تصادفی گونه هایی از هر یک از این سه گروه انتخاب گردید. ساختار نوک و جمجمه آنها با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود تفاوت های ریختی بالا بین سه گروه تعریف شده بر اساس رژیم غذایی بود به طوری که بیشترین تنوع در میان این سه گروه در ناحیه نوک مشاهده گردید. با توجه به تفاوت های مشاهده شده می توان نتیجه گیری نمود که ارتباط مستقیمی بین شکلجمجمه و منقار با رژیم غذایی وجود دارد

نویسندگان

نیلوفر علایی کاخکی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

سحر جواهری طهرانی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

یلدا ظریف

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

منصور علی آبادیان

گروه تحقیقاتی نوآوری زیستی، گروه زیست شناسی کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد