ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QRSM-1-3_002

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف از ﲢقیق، تعیین ارتباط بین اسﱰس شغلی و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی میباشد. روش ﲢقیق ﳘبستگی، نوع ﲢقیق کاربردی، روش اجرا به صورت پیمایشی و روش گردآوری دادهها میدانی است. جامعه آماری شامل روزنامه نگاران و خﱪنگاران ورزشی ایران، حجم ﳕونه آماری 120 نفر که به روش غیرتصادفی و هدفمند تعیین شد. از آمار توصیفی ﳘچون میانگین، اﳓراف معیار، فراوانی، فراوانی و از آمار استنباطی ﳘچون آزمونهای ﳘبستگی پیرسون (r)، ﲢلیل واریانس (F) و آزمون (t) برای ﲡزیه و ﲢلیل دادهها استفاده شد. گروه مورد مطالعه از نظر میزان اسﱰس و رضایت شغلی با دو گروه دیگر که دارای شغل مشاﲠی بودند مقایسه و مورد ﲢلیل قرار گرفتند. ﲢلیل واریانس نشان داد بین گروهها از نظر رضایت از کار (P<0/008)، رضایت از مسیول (P<0/001) و رضایت از حقوق و مزایا (P<0/019) تفاوت معنادار وجود دارد وﳘچنین آزمون شفه تفاوت بین گروههای مورد نظر را مشخص ﳕود. بطور کلی به نظر میرسد که مسیولیت کاری روزنامهنگاران و خﱪنگاران ورزشی با توجه به حساسیت شغل آﳖا بالا باشد به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با جامعه ورزشی داشته و در انعکاس اخبار و اطلاعات باید حق انصاف را رعایت کنند تا به حیثیت و آبروی فردی خدشه وارد نشده و ﳘچنین اصول اخلاقی عینیت و استقلال را نادیده نگیرند. ﳘین امر روزنامهنگاران را در معرض تنیدگی و اسﱰس قرار می دهد

نویسندگان

مهدی مرادی

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

محمود گودرزی

استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

محمد سررشته داری

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اکبر جابری

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران