بررسی نقش تعدیل کنندگی وضعیت مالی مودیان مالیاتی بر رابطه بین نگرش و تمکین مالیاتی (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMRH01_110

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این راستا راهکارهای کاربردی افزایش تمکین مالیاتی و عوامل تاثیرگذار بر آن از جمله مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی است که دولت ها را درگیر خود نموده است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نگرش مودیان بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی وضعیت مالی مودیان می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه اشخاص حقیقی مشمول مالیات در استان گلستان بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد 363 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته بوده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید، میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای اصلی پرسشنامه بالای 0/70 بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نگرش مودیان(الگوبرداری از سایرین و عدالت ادراک شده) بر تمکین مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین وضعیت مالی مودیان در رابطه بین نگرش مودیان و تمکین مالیاتی نقش تعدیل کننده دارد.

نویسندگان

مجتبی احسانی

سید یاسر ابراهیمیان جلودار

قدرت الله رمضانی

گروه مدیریت، دانشگاه فروردین، قایمشهر، ایران