بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان شهرداری همدان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_355

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان شهرداری همدان پرداخته شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی و توصیفی می باشد و از روش غیر آزمایشگاهی است. جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیه کارکنان شهرداری همدان می باشند که تعداد آنها 1156 نفر می باشد. که حجم افراد نمونه براساس جدول مورگان و همکاران 291 نفر می باشند. که ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که روایی سوالات پرسشنامه روایی منطقی و برای پایایی آن از آزمون آلفا کرونباخ استفاده شده است که برای آزمون فرضیه ها از آزمون های رگرسیون و فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن با رفتار شهروندی کارکنان شهرداری همدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و بیشترین میانگین را در بین ابعاد رهبری تحول آفرین، ملاحظات فردی دارد و ترغیب ذهنی از قابلیت پیش بینی رفتار شهروندی کارکنان شهرداری همدان برخوردار است و سایر ابعاد از این قابلیت برخوردار نیستند.

نویسندگان

عبداله سهرابی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

کامبیز حمیدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.