بررسی تاثیر عوامل فردی ، درون سازمانی و بیرون سازمانی بر سلامتاداری، در تعدادی از شهرداریهای اقماری شهرستان دزفول

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC02_064

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اداری از جمله ضروریترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار و درعین حال از اصلیترین پایههای استحکام آن محسوب میشود، براین اساس دولتها با ساختارها و گرایشهای فلسفی و ایدیولوژیکی مختلف، برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافتهاند همواره ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد راسرلوحه برنامههای خود قرار میدهند، زیرا پیشرفت و اعتلای خود را مرهون آن میدانند[ 1]. این پژوهش با هدف بررسیتاثیر عوامل فردی، درون سازمانی و بیرون سازمانی بر سلامت اداری تعدادی از شهرداری های اقماری شهرستان دزفول به دنبال اثبات تاثیر این سه عامل بر سلامت اداری و همچنین رتبهبندی آنها بر اساس درجه اهمیت میباشد. حجم جامعه مورد بررسی 82 نفر می باشد که 73 نفر آنها مرد و 9 نفر آنها زن بود که به دلیل کم بودن نمونهها به روش سرشماری به کلیه افراد پرسشنامه داده شد و تعداد 78 پرسشنامه قابل استفاده بود در نتیجه حجم نمونه مورد بررسی همان 78 نفر بود. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مککاسکر با ضریب آلفای کرونباخ 0/83 و پرسشنامه محقق ساخته با سه زیر عامل فردی و بیرون سازمانی و درون سازمانی با ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/89و0/92و0/86 استفاده شده است. برای بررسی دادههای نمونههای مورد بررسی از نرم افزارAmos و Spss استفاده شد. از جمله نتایج این پژوهش میزان همبستگی هر کدام از سه عامل فردی و بیرون سازمانی و درون سازمانی با سلامت اداری است که به ترتیب با مقادیر 0/77و0/74و0/83بود که این اعداد دقیقا مساوی با مقادیر ضریب مسیر این سه عامل با سلامت اداری است و تمامی این ضرایب مسیرکمتر از0/05 بود که نشان دهنده معنیداری این ضرایب مسیر است که به عنوان نتیجه پایانی هر سه عامل با اولویتهای عامل درونی اولویت اول و عامل فردی اولویت دوم و عامل بیرون سازمانی اولویت سوم برسلامت اداری تاثیر دارد.

نویسندگان

محسن خواجه زاده

کارشناسارشد عمران، گرایشسازه، مسیول امور عمرانی و امور قراردادهای شهرداری سیاهمنصور، شهرستان دزفول

امیر قمرزاده

کارشناسارشد مدیریت دولتی، گرایشروشها و تشکیلات

مژده خواجه زاده

کارشناسارشد زبان و ادبیات عرب