ابعاد تحول معنویت

سال انتشار:

1388

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

2,015

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANADARI01_057

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1387

چکیده مقاله:

تحول معنویت دارای ابعاد تحول شناخت، ادراک هیجانی، اخلاق و مذهب می باشد. تحول معنویت جدای از تحول شناختی قابلیت بررسی ندارد. تحول شناخت یک اصل بسیار مهم در تحول بشر محسوب می شود. روانشناسی شناختی در واقع به تحلیلی علمی از فرآیندهای روانی و شاختارهای حافظه در ارتباط با رفتارهای انسان می پردازد. روانشناسی شناختی به درک علمی از رفتار انسان در جهت فعالیتهای عاطفی اشاره دارد. ادراک هیجانی و هیجانات با تحول معنویت ارتباطی مستقیم دارد. جنبه های مشترک معنویت و مذهب نیز شامل رابطه شخصی با خداوند، فهم خود، معنای زندگی و وارد کردن عقاید و اخلاقیات در زندگی می باشد. در واقع، اخلاقیات کامل در ارتباط با معنویت و مذهب تحقق می یابد و یک معنویت صحیح مشتمل بر اخلاق می باشد. در مقام بررسی تعلیمات معنوی، ابتدا مسئله هیجانات را به عنوان قضاوت ها و دریافت های مطرح در زندگی روزمره و زندگی اخلاقی مطرح می کنیم؛ پس از آن با تثبیت این دو نقش اساسی، در بخش دوم مقاله به مسئله تکاپوی معنوی در کودکان می پردازیم.

نویسندگان

سیده راضیهطبائیان
سیده راضیه طبائیان

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان

شعلهامیری
شعله امیری

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان