رابطه هوش فرهنگی، هوش هیجانی و خودکارامدی شغلی با میزان کارآفرینی سازمانی معلمان آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 822

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCONFI03_103

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش فرهنگی، هوشهیجانی و خودکارامدی شغلی با میزان کارآفرینی سازمانیمعلمان آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب بود. روشاین پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماریاین پژوهش کلیه جامعه آماری کلیه معلمان آموزش وپرورش شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 96-1395 می باشند که تعداد آنها حدود 1400 نفر بودند. نمونهآماری 300 نفر از معلمان آموزش و پرورش شهرستانسرپل ذهاب مذکور بر اساس نمونه گیری تصادفی و ازطریق فرمول کوکران انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفادهدر این پژوهش پرسشنامه هوش فرهنگی آنگوهمکارانش (2007)، آزمون هوش هیجانی برادبری و گریوز(1999)، خودکارامدی شغلی اترخت (2002) و رفتار کارآفرینانه در سازمان مقیمی (1390) می باشد. یافته ها بااستفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیونچندگانه نشان داد که بین هوش فرهنگی با میزانکارآفرینی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد (p=0/032 و r=0/41). بین هوش هیجانی با میزانکارآفرینی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد (p=0/32 و r=0/36). بین خودکارآمدی شغلی بامیزان کارآفرینی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنیداری مشاهده می شود (p=0/0001 و r=0/63).متغیرهای خودکارامدی شغلی هوش فرهنگی و هوشهیجانی به ترتیب پیش بینی کننده کارآفرینی سازمانیمعلمان می باشند.

نویسندگان

آرش محمدی میولی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

کاظم حسنی

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

سوسن لایی

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران