بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز آموزش قوه قضاییه تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 676

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ORGANCUL01_019

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمان های مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. این پژوهشبه منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز آموزش قوه قضاییه تهران انجام شده است.روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان مرکز آموزش قوه قضاییه تهران به تعداد 80 نفر می باشند و تعداد نمونه به روش تصادفی ساده 66 نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگی های هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارت های هفتگانهICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی 0/90و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات0/86 تعیین گردیده است.برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سوال های علاوه بر آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سوالات پژوهش به شرح زیر است:بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد. بین مولفه های فرهنگ سازمانی )نوآوری، توجه به جزییات، نتیجه محوری، توجه به افراد، توجه به گروه، و ثبات و حفظ وضع موجود( با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد .

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مرکز آموزش قوه قضاییه تهران ، نوآوری

نویسندگان

شیما شبانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علیرضا چناری

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران