هیات نظارت در پرتو اصل دادرسی منصفانه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RNM-2-18_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی، توسعهای مفهومی با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت، انصاف رویهای را حاصل داشته است. غایت دادرسی منصفانه، قضاییکردن روند تصمیمگیریهای کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است. تطبیق زیرمجموعهدادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیات نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمیدهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، برایناساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمحنظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیمگیری به حالت تصمیمسازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیمگیری، نهایتا بر آن تاثیر میگذارند. هیات نظارتبعنوان زیرمجموعهای از یک نهاد حاکمیتی، تاثیر فوقالعادهای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوقالعاده مهمی را در بر میگیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتا حصول شاخصههایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیات مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیات مزبور، با اصول دادرسی منصفانه است.

نویسندگان

کاظم احمدی

کارشناسیارشد حقوق عمومی، دانشگاه پردیس فارابی