بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن از محلولهای آبی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 529

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHF-4-3_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: ایبوپروفن یکی از پرمصرف ترین داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی است و جهت کاهش دردهای اسکلتی عضلانی و ضددرد در طیف گستردهای استفاده میشود. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی فرآیند ازن زنی جهت حذف ایبوپروفن در راکتور نیمهپیوسته باجریان قالبی از محلولهای آبی انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه از یک راکتور ازن زنی با جریان نیمه پیوسته قالبی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. چهار متغیر، ،pH دوز ازن، زمان ماند هیدرولیکی و غلظت اولیه ایبوپروفن که ممکن است بر روی میزان تخریب ایبوپروفن تاثیرگذار باشند، مورد بررسی قرارگرفت. آنالیز نمونهها برای اندازه گیری ایبوپروفن با استفاده از دستگاه HPLC صورت گرفت. در انجام این طرح و استفاده از منابع، رعا یت مواز ین اخلاق انجام شد.یافتهها: تحت شرایط بهینه pH=8 ، زمان ماند هیدرولیکی 60 دقیقه، غلظت اولیه ایبوپروفن 5 میلیگرم در لیتر و غلظت ازن تزریقی 5/ 2 گرمدر ساعت( میزان حذف % 59 بدست آمد. همچنین نشان داده شد، حذف ایبوپروفن از سینتیک درجه اول پیروی میکند.نتیجهگیری: متغیرهای عملیاتی pH ، غلظت ازن تزریقی، زمان ماند هیدرولیکی و غلظت اولیه ایبوروفن با استفاده از جریان قالبی به منظوربهبود تماس بین ازن و دارو، بهینهسازی شد. pH و زمانماند هیدرولیکی مهمترین متغیرهای تاثیرگذار در حذف ایبوپروفن بودند. همچنین مدل پیشبینی به دست آمد که به ما امکان پیشبینی کارآیی تخریب ایبوپروفن را بهعنوان تابعی از pH و HRT تحت شرایط آزمایشگاهی تستشده را میدهد.

کلیدواژه ها:

داروهای ضد التهابی غیر استروییدی ، ایبوپروفن ، ازن زنی ، زمان ماند هیدرولیکی

نویسندگان

علی اوغازیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

احمدرضا یزدانبخش

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

اکبر اسلامی

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، رییس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

انور اسدی

دکترای تخصصی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران