بررسی رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و فاکتورهای موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 94 - 95

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 394

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHF-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: مهمترین تغییر و تحول مقطع نوجوانی که از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان نقطه عطف زندگی نوجوان از آن یاد میگردد، بلوغ است. ا ین پژوهش با هدف تعیین رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و فاکتورهای موثر بر آن در دختران متوسطه اول شهر خمیر در سال تحصیلی 95 - 94 انجام شد. مواد و روشها: ا ین مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونهها شامل 260 دانش آموز دختر متوسطه اول در شهر خمیر بودند و نمونه گیری به صورت تمام شماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و تجز یه و تحلیل دادهها به کمک نرمافزار SPSS 16 ، با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و ضر یب همبستگی پیرسون انجام شد. تمام مراحل مطالعه حاضر با در نظر گرفتن موازین اخلاقی و پژوهشی اجرا گردید.یافتهها: میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان ) 8/ 0( 8/ 13 سال و نیز سن قاعدگی ) 8/ 0( 4/ 12 سال بود. سطح آگاهی در مورد بهداشت دوران بلوغ 65 % از دانش آموزان در حد متوسط بود. همچنین اکثر دانش آموزان ) 9/ 81 درصد( عملکرد متوسطی در این خصوص داشتند. نتایج نشان داد، بین میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان در زمینه بهداشت دوران بلوغ ارتباط معنیدار آماری وجود داشت ) 001 / P- value = > 0 نتیجهگیری: به نظر میرسد عواملی نظیر فقدان آگاهی صحیح در مورد بهداشت دوران قاعدگی، منجر به ایجاد عملکردهای غلط در این دوران شده باشد. مطالعه حاضر نشان داد، رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ دانش آموزان در سطح متوسط است؛ از این رو، آموزش بلوغ جهت اصلاحرفتارهای بهداشتی دختران در دوران بلوغ، پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه ها:

آگاهی ، رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ ، دانش آموزان دختر

نویسندگان

فرناز اسلامی مهر

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

علی رمضانخانی

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانش ده بهداشت، دانشگاه علوم پزش ی شه د بهشتی، تهران، ا ران

سهیلا خداکریم

استاد ار، گروه اپیدمیولوژی، دانش ده بهداشت، دانشگاه علوم پزش ی شه د بهشتی، تهران، ا ران

فاطمه رخشانی

استاد، گروه بهداشت عمومی، دانش ده بهداشت، دانشگاه علوم پزش ی شه د بهشتی، تهران، ا ران